E-lerningová forma školenia a obsah kurzov povinných zo zákona v oblasti ochrany pred požiarmi pre administratívnych pracovníkov vyhovuje požiadavkam na e-learningové vzdelávanie stanovených Prezídiom Hasičského a záchranného zboru.

Naša ponuka OPP kurzov:

Ochrana pred požiarmi

pre zamestnancov

čítať viac
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

pre vedúcich zamestnancov

čítať viac
Ochrana pred požiarmi

Všetky OPP kurzy ponúkame aj v anglickom jazyku:

Fire safety

pre zamestnancov

čítať viac
Fire safety

Fire safety

pre vedúcich zamestnancov

čítať viac
Fire safety

Spracovanie našich e-learningových kurzov:

Obsahová stránka kurzov je spracovaná profesionálmi z daných oblastí v spolupráci s didaktickými pracovníkmi a pedagógmi. Autorská vizuálna produkcia dopĺňa kurzy o rôzne multimediálne prvky. Kurzy poskytujú ideálnu kombináciu atraktívnej grafiky, animácii a textu.
Súčasťou výkladu kurzu sú príklady z praxe a rôzne zaujímavosti z vybraných oblastí. Jednotlivé témy kurzu sú doplnené otázkami na zamyslenie.
Komplexnosť kurzov je zabezpečená prepojením textu s príslušnou legislatívou a právnymi predpismi formou odkazov.
Ku kurzom poskytujeme automatické monitorovanie legislatívnych zmien a následnú aktualizáciu obsahu jednotlivých kurzov.
Poskytujeme nonstop odborný lektorský dohľad, t.j. zamestnanec ma k dispozícii lektora a môže mu posielať otázky aj mimo termínov školení.
Výsledkom úspešného záverečného overenia vedomostí je Záznam o absolvovaní kurzu, ktorý je v súlade so všetkými platnými legislatívnymi požiadavkami.
Kurzy sú dostupné pre vašich zamestnancov aj v anglickom jazyku. Všetky užívateľské časti systému (kurzy, zamestnanecké rozhranie, zasielané správy, záznamy o absolvovaných školeniach, atď.) sú odborne spracované v oboch jazykoch.
Kurzy sú spracované v responzívnom dizajne, školenia je možné absolvovať napr. aj na mobilnom telefóne cestou do práce.