Podmienky využitia rozhrania

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Prevádzkovateľom lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' je:

Majger Slovakia, s. r. o.
zápis: OS SR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32132/B
sídlo: Černyševského 15, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35890096
IČ DPH: SK2021846860
telefón: 0903 753 917
email: info(at)vzdelavacie-kurzy.sk
(v ďalšom "Prevádzkovateľ")

Registrovaným užívateľom je akákoľvek fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba (v ďalšom "Užívateľ"), ktorá sa zaregistruje na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' na základe súhlasu s týmito Podmienkami využitia rozhrania 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'.

II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Užívateľský profil

Užívateľským profilom lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' sa rozumie firemné konto užívateľa, ktoré sa vytvára na základe registrácie. Vytvorenie užívateľského profilu je dobrovoľné a bezplatné. Užívateľský profil umožňuje užívateľovi registrovať zamestnancov na elearningové školenia, objednávať licencie na školenia, tlačiť certifikáty preškolených zamestnancov alebo viesť evidenciu školení. Využívanie funkcionalít spojených s užívateľským profilom je dobrovoľné. Funkcionality profilu, ktoré sú spoplatnené sú jednoznačným spôsobom v profile označené a užívateľ je dopredu informovaný o súvisiacom poplatku (napr. pri objednávaní licencií na školenia pre svojich zamestnancov je užívateľ pred objednávkou upozornený na cenu licencií).

Užívateľ

Je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva užívateľský profil lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'.

Neoprávnená osoba

Neoprávnená osoba je osoba, ktorá nemá právo využívať služby Prevádzkovateľa (osoba, ktorá nemá užívateľský profil na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', alebo má nesprávnu, nepravdivú registráciu alebo aj z iných dôvodov).

III. Predmet Podmienok využitia rozhrania

Podmienky využitia rozhrania upravujú vzájomný vzťah, práva a povinnosti strán z právnych vzťahov vzniknutých pri užívaní lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'.

IV. Podmienky registrácie

Užívateľský profil môže získať ten, kto:

1. Akceptuje a vyjadrí súhlas s týmito Podmienkami využitia rozhrania.
2. Poskytne Prevádzkovateľovi platné firemné údaje nevyhnutné pre registráciu a vytvorenie firemného profilu. Užívateľ súhlasom s Podmienkami využitia rozhrania sa zaväzuje, že sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu či to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou. Prevádzkovateľ v prípade podozrenia na nekompletnú, neexistujúcu, alebo dlhodobo neaktívnu (viac ako 12 mesiacov) alebo škodlivú registráciu je oprávnený túto zrušiť. Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo v takomto prípade zamedziť prístup na lokalitu 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' pre Užívateľa.
3. Je na základe (registračným formulárom zvolených) autorizačných údajov (prihlasovacie meno, heslo), ktoré slúžia na overovanie identity Užívateľa pri jeho prístupe do lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' riadne registrovaným užívateľom lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'.
4. Nebude používať žiadne zariadenia, software alebo automatizované prostriedky, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať kopírovať, zasahovať a narúšať riadnu prevádzku školiaceho systému, služby alebo akékoľvek funkcie, ktoré systém ponúka.
5. Berie na vedomie, že Prevádzkovateľ neschvaľuje obsah údajov dodaných do systému Užívateľom, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takýchto materiálov alebo za akýkoľvek trestný čin, ku ktorému dopomohlo využívanie takéhoto obsahu.

Užívateľ na základe registrácie:

6. Vyjadruje slobodný a priamy súhlas s Podmienkami využitia rozhrania.
7. Získava svoj unikátny prístup do užívateľskej zóny (firemného profilu) s právom administrovať svoj firemný profil (editovať vstupné údaje, vstupné heslo, vytvárať profily zamestnancov a pod.).
8. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje autorizačné údaje tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami.
9. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že v plnom rozsahu zodpovedá za všetky aktivity, ktoré boli prevedené z jeho firemného profilu, resp. s jeho autorizačnými údajmi. Užívateľ rovnako v plnom rozsahu zodpovedá za prípadnú finančnú alebo autorskú ujmu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi zneužitím jeho autorizačných údajov, pokiaľ boli poskytnuté tretím stranám.
10. V prípade, že lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' umožní registrovaným užívateľom prispievať do diskusie, zverejňovať texty alebo písať interné správy medzi užívateľmi, vyhlasuje, že jeho správy a komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.
11. Nie je povinný uhrádzať žiadne platby a poplatky v súvislosti s vedením užívateľského konta na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'. Užívateľ uhrádza len poplatky súvisiace s objednávaním licencií na školenia zamestnancov, o ktorých sám rozhoduje.

V. Poplatky

V prípade, že Prevádzkovateľ a Užívateľ uzatvoria objednávku licencií (na dodanie školení), riadia sa ich práva a povinnosti týkajúce sa poplatkov podľa aktuálneho cenníka licencií uverejneného na tejto lokalite a prednostne ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy (ktorá určuje partnerské ceny licencií pre užívateľa v závislosti od počtu školiacich sa zamestnancov).

VI. Reklamačný poriadok

S ohľadom na to, že vytvorenie užívateľského profilu spojeného s registráciou na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' nie je spojené so žiadnym poplatkom a je dobrovoľné, Užívateľ nie je oprávnený podávať žiadne reklamácie plynúce z užívania profilu. Všetky pripomienky na vylepšenia alebo zmeny môže vyjadrovať prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného v časti Kontakt na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk').

VII. Zrušenie registrácie na žiadosť Užívateľa

1. Užívateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu písomným požiadaním na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom el. pošty žiadať o zrušenie registrácie, pričom Prevádzkovateľ sa zaväzuje v čo najkratšej možnej dobe firemný profil Užívateľa zrušiť a o tejto skutočnosti ho informovať.
2. Užívateľ berie na vedomie, že odvolanie súhlasu s vedením firemného profilu sa automaticky chápe ako žiadosť o zrušenie sprostredkovateľskej zmluvy na dodávanie elearningových školení. V prípade, že Užívateľovi zostali v profile nespotrebované licencie školení, tieto zaniknú spolu s užívateľským profilom.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu Užívateľa zrušiť aj z dôvodu neoprávneného zásahu do údajov na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu (užívateľské konto) Užívateľa zrušiť aj zo zákonných alebo iných primeraných dôvodov.

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Užívateľ nie je oprávnený šíriť prostredníctvom lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' nevyžiadané informácie ani iné reklamné informácie, na ktoré nedostal súhlas od Prevádzkovateľa alebo osôb vykonávajúcich príslušné práva (najmä autorské). Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek žiadať od Užívateľa preukázanie príslušných súhlasov. V prípade, že Užívateľ nepreukáže Prevádzkovateľovi, že je oprávneným nositeľom alebo vykonávateľom príslušných práv (najmä práv autorských) je Prevádzkovateľ oprávnený registráciu Užívateľa zrušiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Za prípadné škody spôsobené porušením práv tretích osôb zodpovedá v plnom rozsahu Užívateľ.
2. Obsah lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' je predmetom duševného vlastníctva. Užívateľ nie je oprávnený neoprávneným spôsobom využívať alebo tretím stranám poskytnúť akékoľvek práva patriace Prevádzkovateľovi. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za takto spôsobenú prípadnú finančnú alebo autorskú ujmu Prevádzkovateľovi.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inovovať a modifikovať lokalitu 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', pričom Užívateľ je povinný tieto zmeny rešpektovať.
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať informácie Užívateľovi týkajúce sa lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' alebo tretích partnerských strán.
5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za:
• spôsob využívania funkcionalít lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' a následky vyplývajúce z ich využívania
• za služby a z ich používania vyplývajúce následky sprístupnené prostredníctvom lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', ktoré poskytujú tretie strany
• bezpečnosť údajov, súborov a akýchkoľvek informácií prenášaných prostredníctvom siete Internet, ani za ich stratu, skreslenie, poškodenie alebo zničenie
• za obmedzenosť alebo nedostupnosť služieb, zníženie kvality, rýchlosti alebo výpadky spôsobené treťou stranou
• za informácie a obsah lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', ktoré sa nachádzajú na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', ale neboli prezentované Prevádzkovateľom, nezodpovedá ani za ochranu údajov prezentovaných týmito informáciami

IX. Aktualizácia Podmienok využitia rozhrania

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok využitia rozhrania napr. po pridaní nových služieb, po vylepšení aktuálnych služieb alebo zmenách technológií. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia aktualizovaných podmienok na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'. Ak Prevádzkovateľ vykoná nejaké významné alebo rozsiahle zmeny na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', upozorní Užívateľa prostredníctvom el. pošty zreteľným a jednoznačným oznamom o týchto zmenách.

X. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené Podmienkami využitia rozhrania sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
2. Užívateľ zodpovedá za škody spôsobené porušením týchto Podmienok využitia rozhrania alebo zákonnej povinnosti. Rozsah a spôsob jej náhrady sa spravujú ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä Obchodného zákonníka ako aj Občianskeho zákonníka v SR.

XI. Kontakt

Užívateľ v prípade akýchkoľvek nejasností, otázok alebo spojitostí k Podmienkam využitia rozhrania môže kontaktovať Prevádzkovateľa na zákazníckej e-mailovej adrese info(at)vzdelavacie-kurzy.sk.