Lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' predstavuje moderné, jednoduché a efektívne riešenie školenia zamestnancov formou e-learningu.

E-learningový vzdelávací informačný systém 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', forma a obsah kurzov sú schválené Národným inšpektorátom práce v rámci oprávnenia na výchovu vzdelávanie č. VVZ-0163/08-01.1.

Systém 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' je zárukou vysoko efektívneho spôsobu vzdelávania za zlomok ceny oproti klasickej prezenčnej forme školenia.

Naším hlavným cieľom je komfortne zaistiť zákonné školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a školenia vodičov referentov (špeciálne upravený kurz BOZP) ako aj iné druhy školení v súlade s legislatívnymi požiadavkami, teda s príslušnou odbornou garanciou a podporou.

Lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' predstavuje unikátny systém pre riadenie vzdelávania, ktorý ponúka efektívne nástroje na organizáciu a správu školení:

jednoduché, prehľadné a intuitívne prostredie pre správu školení
všetky užívateľské časti systému (kurzy, zamestnanecké rozhranie, zasielané správy, záznamy o absolvovaných školeniach, atď.) sú plne dostupné aj v anglickom jazyku
komplexná kontrola a dohľad nad priebehom školení
nonstop prístup ku prehľadom, štatistikám, záznamom o absolvovaných kurzoch vašimi zamestnancami
upozorňovanie na opätovné preškolenie zamestnancov resp. opakovanie školení podľa nastavených parametrov
overovanie vedomostí formou záverečného testu alebo prehlásenie o zoznámení sa s obsahom kurzu
vydávanie záznamov o absolvovaných školeniach v súlade s platnou legislatívou
zasielanie správ ohľadom dôležitých legislatívnych zmien a náležitostí z nich vyplývajúcich
prístup zamestnancov k obsahu kurzov aj po ich absolvovaní
automatické aktualizovanie obsahu kurzov v súlade s platnou legislatívou
možnosť prispôsobenia vzhľadu kurzov v súlade s vašou firemnou identitou