Prečo e-learning


E-learning alebo elektronické vzdelávanie predstavuje efektívne využívanie informačných technológií v procese vzdelávania.

Informácie sa spracovávajú do formy multimediálnych výučbových kurzov, ktoré v sebe spájajú text, statické a dynamické obrazové informácie.

E-learning šetrí vaše finančné prostriedky – budete sami prekvapení!

1. Už žiadne výdavky za lektora

Zabezpečovanie povinných školení zamestnancov prostredníctvom autorizovaných školiteľov môže byť finančne veľmi náročné. Tak prečo nevyužiť ponuku nášho vzdelávacieho portálu 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'? Vyškolíme vašich zamestnancov v oblasti povinných školení BOZP, OPP a školenia vodičov referentov (zahrnuté v školení BOZP) za zlomok prezenčnej ceny.

2. Už žiadne cestovné náklady

Online kurzy môžu vaši zamestnanci absolvovať vo svojej kancelárii na počítači alebo na mobilnom zariadení kedykoľvek im to vyhovuje, pričom si sami určujú vlastné tempo absolvovania kurzu. Posielanie zamestnancov na externé kurzy môže byť finančne náročné. Ušetrite cestovné náklady a rovnako aj čas vašich zamestnancov, ktorý môžu venovať svojej práci.

3. Už žiadne výdavky za odborné poradenstvo, aktualizačno-informačný servis

Okrem kurzov, ktorých obsah je pre vašich zamestnancov k dispozícii 24h denne počas jedného roka, majú absolventi kurzu k dispozícii aj odborné poradenstvo. Všetky otázky týkajúce sa BOZP, OPP a školenia vodičov zodpovedá náš autorizovaný špecialista. Zamestnanci môžu kedykoľvek položiť otázky, ktoré ich zaujímajú a na ktoré pri prezenčnom školení zväčša neostáva čas alebo im v tom bráni ostych. Samozrejmosťou je aj aktualizačno-informačný servis, pomocou ktorého budete informovaní o legislatívnych zmenách a náležitostiach z toho vyplývajúcich.

E-learning šetrí aj váš čas!

1. Online kurzy sú vám k dispozícii okamžite

Organizovanie prezenčných školení zaberá váš čas. Je náročné zorganizovať školenie, ktoré časovo vyhovuje všetkým vašim zamestnancom. Prečo teda nevyužiť školenie e-learningovou formou, ktoré šetrí váš čas? Jeho hlavnou výhodou je, že kurzy sú pre vás k dispozícii okamžite. Už vám nehrozí žiadny problém pri prijímaní nových zamestnancov, lebo vaši zamestnanci môžu byť vyškolení v prvý deň pri nástupe do práce.

2. Online kurzy sú časovo nenáročné

Kurzy sú spracované v súlade s platnou legislatívou a obsahujú potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre absolvovanie kurzu. Ihneď po úspešnom overení vedomostí si vaši zamestnanci vytlačia záznam o vykonanom školení a môžu ďalej pokračovať vo svojej práci.

3. Vytváranie automatických záznamov o absolvovaní kurzov

Ušetrite čas pomocou automatických záznamov o zamestnancoch, ktorí absolvovali naše kurzy. Váš firemný administrátor (manažér či iná zodpovedná osoba) bude mať komplexnú kontrolu a prehľad o priebehu školení zamestnancov, prístup k záznamom o vykonaných školeniach atdˇ.

Čo je ešte na e-learningu také skvelé?

1. Flexibilita

Vaši zamestnanci sa môžu sami rozhodnúť kedy budú študovať jednotlivé kurzy a koľko času im venujú. Kurz nemusí byť absolvovaný naraz, zamestnanec môže jednotlivé časti kurzu študovať kedy mu to najviac časovo vyhovuje. Celý obsah kurzov je zamestnancom k dispozícii počas 1 roka. Aj po absolvovaní kurzov si jednoducho po prihlásení môžu jednotlivé témy kurzu opätovne prehrať a osviežiť si tak nadobudnuté vedomosti.

2. Interaktivita

Absorbovanie mnohých nových informácii môže byť pri prezenčnom školení veľmi náročné. Naša forma e-learningu poskytuje nielen vedomosti, ale snaží sa sprostredkovať aj samotný proces vzdelávania, t.j. jeho postupnosť, logiku výkladu, opakovanie, cvičenie a skúšanie nadobudnutých vedomostí. Naše kurzy v sebe spájajú text a obrazovú informáciu. Využívanie grafiky a animácií udržuje pozornosť pri školení, pričom vysvetlí danú problematiku často lepšie a rýchlejšie ako samotný text či tradičná prezenčná forma vzdelávania.