Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky poskytovania služieb

I. ZMLUVNÉ STRANY

Tieto všeobecné zmluvné a obchodné podmienky poskytovania služieb (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' (ktoré vznikajú registráciou užívateľov) medzi

poskytovateľom služieb:

Majger Slovakia, s. r. o.
spol. zapísaná: OS SR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32132/B
sídlo: Černyševského 15, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35890096
IČ DPH: SK2021846860
telefón: 0903 753 917
email: info(at)vzdelavacie-kurzy.sk

a

príjemcom služieb:

každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba využívajúca online elearningové školenia lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' pre svojich zamestnancov.

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní a odoberaní služieb prostredníctvom vzdelávacej lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'. Poskytovanie služieb cez inú lokalitu než 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', tým nie je dotknuté.

III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1. zamestnanec je osoba, ktorá je povinná absolvovať:
• výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• školenie o ochrane pred požiarmi podľa zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
a je zamestnancom príjemcu služieb alebo vykonáva práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch a má zmluvný vzťah s príjemcom služieb iný, ako je pracovná zmluva

2. služba je odborné poskytnutie e-learningovej aktivity (tvorba, distribúcia, riadenie výučby a spätnej väzby) poskytovateľom služieb pre výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce v rozsahu : 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov vykonávajúcich administratívnu činnosť vrátane IT pracovníkov (programátor, analytik, ...) a vedenie motorového vozidla do 3,5 t (vodič referent) a školenia o ochrane pred požiarmi. Uvedená služba je poskytovaná na diaľku prostredníctvom e-learningovej lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' a v rozsahu aktuálnej ponuky uverejnenej na tejto lokalite

3. poskytovateľ je Majger Slovakia, s. r. o., so sídlom Černyševského 15, 85101 Bratislava, Slovenská republika, 35890096, spol. zapísaná: OS SR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32132/B
, ktorá vykonáva lektorskú činnosť v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov a školenie o ochrane pred požiarmi formou e-learningu:
• na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ev. čís. : VVZ-0163/08-01.1 zo dňa 14.03.2016 vrátane poskytovania školení formou e-learningu na základe súhlasu Národného inšpektorátu práce AK/2010/00044, nip/2010/07994 zo dňa 04.10.2010
• prostredníctvom zamestnancov a osôb s osvedčením bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika podľa č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• prostredníctvom zamestnancov a osôb s osvedčením špecialistu alebo technika požiarnej ochrany podľa zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

4. príjemca služieb je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva službu (vykonanie e–learningového vzdelávania svojich zamestnancov)

5. meno a heslo sú údaje pridelené príjemcovi služieb poskytovateľom pri registrácii na 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', ktorý slúži na identifikáciu pri jeho prístupe na lokalitu

6. cenník je aktuálna tarifa za službu vrátane zliav, príplatkov a bezplatne poskytovaných služieb, ktorá je uverejnená na 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'

7. neoprávnená osoba je osoba, ktorá nemá právo využívať služby poskytovateľa

8. licencia je oprávnenie príjemcu služieb využiť na základe prideleného hesla a mena vzdelávaciu aktivitu poskytovateľa na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' v dohodnutom rozsahu pre seba alebo inú označenú osobu

9. miestne podmienky je neoddeliteľná súčasť služby, ktorú poskytovateľ vykonáva za účelom zapracovania internej dokumentácie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi príjemcu služieb do e-learningového vzdelávania. Jedná sa najmä o vnútorné predpisy a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané príjemcom služieb, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku podľa charakteru vykonávanej práce zamestnancami príjemcu služieb, požiarnu identifikačnú kartu príjemcu služieb, požiarne poplachové smernice a evakuačné plánu objektov príjemcu služieb, zoznam miest príjemcu služieb so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane požiarnych poriadkov pracovísk príjemcu služieb

IV. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

1. Službu poskytovateľa môže využiť príjemca služieb, ktorý uzavrie s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služieb (na diaľku prostredníctvom registrácie na tejto lokalite alebo osobne).

2. Príjemca služieb na základe uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb:
• je oprávnený požadovať dodanie služby v rozsahu stanovenom konkrétnou objednávkou, za cenu podľa zverejneného cenníka služieb (pokiaľ nie je osobne dohodnuté inak) v rámci svojho firemného konta na lokalite
• má právo na doručenie mena a hesla pre prístup do firemného konta na lokalite, a to v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od registrácie
• si je vedomý, že prihlasovacie údaje – meno a heslo sú neprenosné, príjemca služieb nie je oprávnený sprístupniť ich tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá vznikla ich zneužitím; v prípade, že zneužitím mena a hesla, ktoré spôsobil príjemca služieb, vznikla škoda aj poskytovateľovi alebo tretej osobe, zodpovedá za ňu v celom rozsahu príjemca služieb
• je oprávnený v rámci využívania služby a účasti na vzdelávacej aktivite klásť otázky poskytovateľovi prostredníctvom mailovej pošty, kontaktného formulára a získať odpoveď na takto položenú otázku najneskôr do dvoch pracovných dní od jej doručenia
• nie je oprávnený šíriť prostredníctvom e-learningovej lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' reklamné informácie ani elektronickú poštu (t. j. akúkoľvek textovú, hlasovú, zvukovú či obrazovú správu), ktorú možno uložiť v sieti alebo na koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne) na marketingové účely
• nie je oprávnený odplatne ani neodplatne prevádzať oprávnenie na využitie služby (oprávnený prístup na e-learningovú lokalitu) ani poskytovať prijatú službu tretím osobám
• je oprávnený využívať službu v súlade s týmito podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR ako napríklad zákonom č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi
• je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri identifikácii fyzických osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie, skúšku, získali potrebné oprávnenie alebo osvedčenie nielen vo vzťahu k poskytovateľovi, ale najmä k príslušným správnym orgánom a inštitúciám
• je povinný uhradiť cenu za objednanú a poskytnutú službu, a to v dohodnutom čase a vo výške na základe cenníka uverejneného na 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', ak cena objednaných služieb po vzájomnej dohode poskytovateľa a príjemcu služieb nie je stanovená inak
• v prípade záujmu o iné e-learningové aktivity (vloženie vlastného kurzu na lokalitu 'www.vzdelavacie-kurzy.sk') odovzdať poskytovateľovi podklady pre kurz potrebné na je implementáciu na lokalitu, ako aj oznámiť podmienky zverejnenia konkrétneho kurzu; v prípade záujmu o takéto e-learningové aktivity preukázať svoje oprávnenie na nakladanie s kurzom v rozsahu potrebnom na jeho realizáciu v súlade so z. č. 185/2015 Z. z. – autorským zákonom

3. Okrem povinností uvedených v bode 2. článku IV. tejto zmluvy je príjemca služieb na základe uzavretej zmluvy a pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi ďalej povinný:
• zabezpečiť, aby e-learningom bol oboznamovaný len zamestnanec vykonávajúci administratívnu činnosť prípadne doplnenú o vedenie motorového vozidla do 3,5 t (vodič referent)
• písomne určiť zamestnanca zodpovedného za vykonávanie školení a za komunikáciu s poskytovateľom
• písomne schváliť témy do učebného plánu a učebnej osnovy s uvedením počtu hodín a schváliť skúšobnú komisiu pre záverečné overovanie vedomostí
• písomne určiť miesto a zamestnanca, kde odovzdá ním vytlačený a podpísaný Záznam o oboznámení zamestnanca s prílohou testových otázok
• písomne určiť miesto a zamestnanca, kde budú uložené všetky dokumenty a doklady súvisiace so vzdelávacou aktivitou spolu s ich archiváciou na najmenej 10 rokov
• doplniť na pracovisku ešte pre začatím práce prostredníctvom priameho nadriadeného zamestnanca v prípade jeho neprítomnosti iného vedúceho zamestnanca o tzv. inštruktáž na pracovisku a vykonať ju zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 124 / 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä so zameraním na vnútorné predpisy a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľom, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy podľa charakteru vykonávanej práce

4. Poskytovateľ na základe uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb:
• je povinný dodať služby prostredníctvom lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk', a to v rozsahu dohodnutom v jednotlivých objednávkach a za cenu podľa cenníka alebo za cenu stanovenú inak po vzájomnej dohode s poskytovateľom
• má právo na úhradu ceny za poskytované služby
• má povinnosť poskytovať službu v súlade s týmito podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR a to najmä v súlade so z. č. 185/2015 Z. z. autorský zákon a zákonom č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
• má povinnosť zabezpečiť vydanie Záznamu o oboznámení zamestnanca pre každú oprávnenú osobu, ktorá riadne absolvovala vzdelávaciu aktivitu
• oprávnený pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby z dôvodu neuhradenia ceny za službu alebo v prípade neoprávneného zásahu do údajov uložených na lokalite, ako aj v prípade zrušenia vzťahu Prevádzkovateľa a Spracovateľa v zmysle článku VII tejto zmluvy príjemcom služieb
• iba na základe súhlasu príjemcu služieb tohto kontaktovať za účelom priameho marketingu formou zasielania informácií komerčnej komunikácie elektronickou formou
• je oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany na 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' ako aj prístupu na túto lokalitu, pričom príjemca služieb je povinný rešpektovať tieto dodatočné zmeny, pokiaľ si ich použitie nebude vyžadovať dodatočné náklady pre príjemcu služieb
• je oprávnený na základe predchádzajúceho oznámenia zaslaného príjemcovi služieb dočasne obmedziť poskytovanie služby, a to za účelom vykonania údržby lokality alebo zmien v súlade s týmito podmienkami
• je oprávnený zmeniť spôsob a formu dodávanej a poskytovanej služby za účelom zefektívnenia ich poskytovania, prípadne rozšírenia ochrany údajov
• garantuje počas platnosti tejto zmluvy, že ním poskytované služby sú dostatočné pre splnenie povinností príjemcu služieb podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

V. CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1. Cena za poskytnuté služby je:
• stanovaná v cenovej ponuke zverejnenej na tejto lokalite v časti Cenník
• alebo stanovená osobitne v partnerskej sprostredkovateľskej zmluve uzatvorenej osobne medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb

2. Faktúra za objednané licencie na školenia je vystavená automaticky vo firemnom konte príjemcu služieb (ktoré automaticky vzniká registráciou na lokalite) a je splatná do 30 dní po poskytnutí služieb.

VI. OBSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY

1. Obsah vzdelávacej aktivity poskytovanej prostredníctvom 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' je predmetom duševného vlastníctva a ako taký ho nie je možné šíriť, užívať alebo akýmkoľvek iným spôsobom kopírovať v rozpore s touto zmluvou a všeobecne platnými právnymi predpismi.

2. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť obsah vzdelávacej aktivity a to v prípade jeho zosúladenia so všeobecne záväznými právnymi prepismi alebo v prípade jeho zefektívnenia.

3. Poskytovateľ je oprávnený obsah vzdelávacej aktivity spresniť a doplniť i prostredníctvom odpovedí na otázky položené príjemcom služieb v súlade s touto zmluvou.

VII. USTANOVENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 122/2013) pre účely ochrany osobných údajov je príjemca služieb považovaný za Prevádzkovateľa a poskytovateľ služieb považovaný za Sprostredkovateľa.

2. Sprostredkovateľ je oprávnený začať so spracovaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa dňom jeho registrácie na lokalite.

3. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov svojich zamestnancov za účelom ich identifikácie a autenfikácie v klientskej zóne lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' a pre vystavenie záznamov a certifikátov o vyškolení zamestnancov.

4. Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledujúce osobné údaje:
• meno, priezvisko a titul
• e-mailová adresa

5. Dotknutými osobami budú fyzické osoby – zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ za účelom spracovania Sprostredkovateľovi poskytne.

6. Sprostredkovateľ je oprávnený pri spracúvaní osobných údajov vykonávať len také operácie, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov. Nesmie meniť obsah osobných údajov, aby nedošlo k narušeniu ich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti. Je oprávnený vykonávať nasledujúce operácie: usporadúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, kombinovanie, kopírovanie, zálohovanie, likvidácia.

7. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že spracovanie osobných údajov v mene Prevádzkovateľa bude vykonávať v súlade s § 8, zákona č. 122/2013 a v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou a procesmi Sprostredkovateľa.

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že vykoná spracúvanie osobných údajov len prostredníctvom oprávnených osôb z radov svojich zamestnancov alebo iných osôb s obdobným ako pracovným pomerom. V prípade, ak Sprostredkovateľ má zámer spracúvať osobné údaje prostredníctvom subdodávateľov, je povinný o tejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa a žiadať jeho písomný súhlas, a to v lehote do 30 dní pred dňom zamýšľaného spracúvania osobných údajov prostredníctvom subdodávateľov. Bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom subdodávateľa nie je Sprostredkovateľ oprávnený uzatvoriť so subdodávateľom zmluvný vzťah, týkajúci sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb pre Prevádzkovateľa. Za bezpečnosť osobných údajov v prípade ich spracúvania prostredníctvom subdodávateľa zodpovedá vždy Sprostredkovateľ.

9. Prevádzkovateľ registráciou na lokalite udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle týchto obchodných podmienok.

10. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické organizačné a personálne opatrenia, zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov a zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov a rozsah možných rizík.

11. Sprostredkovateľ je povinný vykonať všetky vhodné a primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spracúva na základe tohto poverenia, pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania.

12. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s odbornou, technickou, organizačnou a personálnou spôsobilosťou Sprostredkovateľa a jeho schopnosťou zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, zodpovedajúcimi spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom bral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

13. Spracovateľ bude spracovávať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa po dobu platnosti jeho užívateľského konta na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'.

14. Po skončení spracúvania osobných údajov Sprostredkovateľ bezpečne zlikviduje osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľ na spracúvanie.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na pevnom disku návštevníka internetovej stránky, ktoré umožňujú internetovej stránke spoznať počítač pri jej opätovnej návšteve. Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že cookies nepoužíva na získavanie informácií týkajúcich sa používania lokality 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'.

IX. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. V súlade s týmito obchodnými podmienkami je príjemca služieb oprávnený uplatniť reklamáciu najmä za:
• neposkytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite
• neposkytnutie služieb za dohodnutú cenu

2. Reklamáciu je možné podať písomne alebo emailom bez zbytočného odkladu po tom, ako nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. V písomnej reklamácii je príjemca služieb povinný uviesť svoje identifikačné údaje a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie. V opačnom prípade nebude podanie príjemcu služieb považované za reklamáciu.

3. Poskytovateľ rozhodne o reklamácii a príjemcovi služieb písomne oznámi výsledok do 30 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Poskytovateľ služieb je povinný rozhodnutie o reklamácii stručne zdôvodniť.

4. V prípade oprávnenej reklamácie z dôvodu neposkytnutia služieb – čiastočného alebo úplného, má príjemca služieb právo na vrátenie zaplatenej ceny za služby – pomernej alebo úplnej. Toto právo si príjemca služieb musí uplatniť písomne s uvedením výšky uplatnenej zľavy z ceny. Poskytovateľ je povinný zľavu z ceny príjemcovi uhradiť v lehote do 30 dní od jej uplatnenia.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ani jedna zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok na akúkoľvek tretiu právnickú alebo fyzickú osobu. Poskytovateľ a príjemca služieb sa dohodli, že akékoľvek budúce spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budú prednostne riešené rokovaniami medzi poskytovateľom a príjemcom služieb za účelom dohody. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je akákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd v mieste sídla poskytovateľa.

2. Obchodné podmienky sa stávajú záväzné a zmluva o poskytovaní služieb je v súlade s týmito podmienkami uzatvorená na diaľku a účinná dňom registrácie príjemcu služieb na lokalite.

3. Príjemca služieb udeľuje poskytovateľovi súhlas na uvádzanie svojho obchodného mena, sídla a/alebo loga výlučne za účelom ich použitia ako referencie pri marketingových aktivitách poskytovateľa. Príjemca služieb však neudeľuje poskytovateľovi súhlas použiť osobné údaje zamestnancov príjemcu služieb pre marketingové aktivity.

4. Poskytovateľ a príjemca služieb sa dohodli, že všetky zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR. Otázky neupravené týmoto podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Všetky spory z vyplývajúce z poskytovania služieb budú riešené miestne príslušným súdom v mieste sídla poskytovateľa.

5. Príjemca služieb služieb vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv a povinností ako i práv a povinností svojich zamestnancov upravených v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a v zákone č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia aktualizovaných podmienok na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'. Ak Poskytovateľ služieb vykoná nejaké významné alebo rozsiahle zmeny v obchodných podmienkach, upozorní príjemcu služieb prostredníctvom el. pošty zreteľným a jednoznačným oznamom o týchto zmenách.