Všetky kurzy

Kurz: ŠKOLENIE O BEZPEČNOSTI PRÁCE PRE VEDÚCICH ADMIN. PRACOVNÍKOV - VODIČI REFERENTI

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so súčasnou legislatívou a ostatnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oboznámiť účastníkov s predpismi upravujúcimi práva a povinnosti vodičov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vedení motorových vozidiel.
Cieľovou skupinou tohto vstupného a periodického školenia BOZP sú vedúci administratívni pracovníci - vodiči referenti - VaVZ 01.1.
Kurz je zo zákona povinné opakovať minimálne raz za 2 roky.
Forma a obsah kurzu je spracovaný v súlade s aktuálne platnou legislatívou a je schválený Národným inšpektorátom práce. Učebnú osnovu kurzu si môžete pozrieť TU. Osnova zahŕňa tieto témy:

Predpisy o BOZP   Pôsobnosť zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov   Základné pojmy v BOZP   Všeobecné zásady prevencie   Hodnotenie rizík   Pracovný pomer a pracovný čas   Základné povinnosti zamestnávateľa   Práva a povinnosti zamestnancov   Preventívne a ochranné služby   Pracovná zdravotná služba   Lekárske prehliadky - kategorizácia prác   Výchova a vzdelávanie   Ochranné pracovné prostriedky   Pracovný úraz   Choroba z povolania   Pracovné prostredie   Pracovné prostriedky   Bezpečnosť technických zariadení   Elektrické zariadenia   Bezpečnostné a zdravotné označenia   Ručná manipulácia s bremenami   Ženy a BOZP   Práca mladistvých zamestnancov   Zobrazovacie jednotky   Stres v zamestnaní   Práca mimo pracoviska zamestnávateľa   Tiesňové volania   Štátny dozor v oblasti inšpekcie práce   Prehľad predpisov - vodiči referenti   Školenie vodičov   Potrebné doklady pre vedenie a premávku vozidla   Povinná výbava vozidla   Autolekárnička   Bezpečnostný odev   Lekárske prehliadky   Povinnosti prevádzkovateľa vozidla   Povinnosti vodičov   Povinnosti pri prevádzke, údržbe a oprave vozidiel   Pravidlá cestnej premávky   Dopravné značky   Dopravná nehoda