Všetky kurzy

Kurz: ŠKOLENIE O BEZPEČNOSTI PRÁCE PRE VEDÚCICH ZAMESTNANCOV

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so súčasnou legislatívou a ostatnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Cieľovou skupinou tohto vstupného a periodického školenia BOZP sú vedúci administratívni pracovníci - VaVZ 01.1.
Kurz je zo zákona povinné opakovať minimálne raz za 2 roky.
Forma a obsah kurzu je spracovaný v súlade s aktuálne platnou legislatívou a je schválený Národným inšpektorátom práce. Učebnú osnovu kurzu si môžete pozrieť TU. Osnova zahŕňa tieto témy:

Predpisy o BOZP   Pôsobnosť zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov   Základné pojmy v BOZP   Všeobecné zásady prevencie   Hodnotenie rizík   Pracovný pomer a pracovný čas   Základné povinnosti zamestnávateľa   Práva a povinnosti zamestnancov   Preventívne a ochranné služby   Pracovná zdravotná služba   Lekárske prehliadky - kategorizácia prác   Výchova a vzdelávanie   Ochranné pracovné prostriedky   Pracovný úraz   Choroba z povolania   Pracovné prostredie   Pracovné prostriedky   Bezpečnosť technických zariadení   Elektrické zariadenia   Bezpečnostné a zdravotné označenia   Ručná manipulácia s bremenami   Ženy a BOZP   Práca mladistvých zamestnancov   Zobrazovacie jednotky   Stres v zamestnaní   Práca mimo pracoviska zamestnávateľa   Tiesňové volania   Štátny dozor v oblasti inšpekcie práce   Miestne podmienky