Všetky kurzy

Kurz: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PRE ZAMESTNANCOV

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so súčasnou legislatívou a ostatnými predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a naučiť oprávnené osoby základné pravidlá, ktoré sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať. Každá organizácia, v ktorej dochádza k spracúvaniu osobných údajov je povinná poučiť tých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi fyzických osôb.
Cieľovou skupinou tohto kurzu sú všetci zamestnanci organizácií spracúvajúci osobné údaje fyzických osôb.
Kurz zo zákona nie je povinný. Odporúčané preškolenie je hlavne pri zmene pozície zamestnanca v organizácii alebo zmene jeho kompetencií.
Forma a obsah kurzu je spracovaný v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Osnova zahŕňa tieto témy:

Vymedzenie základných pojmov   Práva oprávnených osôb   Povinnosti oprávnených osôb   Zásady spracúvania osobných údajov v listinnej forme   Zásady pre manipuláciu s heslom   Zásady pre používanie IKT prostriedkov   Zásady pre manipuláciu s nosičmi údajov   Zásady pre prácu s elektronickou poštou   Zodpovednosť oprávnenej osoby   Rozsah poučenia oprávnenej osoby